BASIN AÇIKLAMASI - 1 MART 2016 - Tarım Alanları Üzerinde Sanayiye Geçit Vermeyeceğiz. TEKNOSAB – Batı OSB’ye Hayır. (01.03.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
Tarım Alanları Üzerinde Sanayiye Geçit Vermeyeceğiz.

TEKNOSAB – Batı OSB’ye Hayır.

               

Değerli Basın Emekçileri, değerli konuklar.

Bilindiği üzere, Bursa Valiliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın isteği üzerine Bakanlık, “Bursa İl’inin, Nilüfer ve Karacabey İlçelerine bağlı Badırga, Muratlı, Karakoca, Hürriyet, Taşpınar, Orhaniye, Çatalağıl Köyleri (mahalleleri) tapulama sınırları içinde kalan 1270 hektar alanda kurmak istedikleri Bursa Batı OSB için Yer Seçimi Komisyonu oluşturur”.

Batı OSB için ileri sürülen gerekçelerden biri ise, “tarım arazileri üzerinde bulunan sanayi kuruluşlarını planlı bir OSB’ye taşımaktır”.

Ancak bu gerekçeyi ileri sürenler, sanki başka arazi kalmamış gibi, Ramsar Sözleşmesi ile korunan Uluabat Gölünün koruma bandı bitişiğindeki Karacabey Ovasının, Uluabat II. Merhale Sulama Projesi kapsamında kalan ve üzerinde Toplulaştırma çalışmaları yürütülen, %85 i III. sınıf, %15 i ise II. Sınıf “Mutlak Tarım Arazilerini” seçerler.

Bu seçimi yaparken de,

      -  Bu yerin, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “Diğer Tarım Alanı” olarak tanımlandığını, Plan Notlarının 4.1.1. maddesinde, “Karacabey Ovasının”, “Toplulaştırma” alanlarının ve ilgili kuruluşların yatırım programında yer alan “sulama alanlarının” “korunacağı” hükmünü,
      -  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesinde yer alan Mutlak Tarım Arazilerinin,  “Tarım Dışı Amaçlı Kullanılamayacağı” hükmünü,  
      -  Uluabat Gölü ve çevresindeki arazinin Ramsar Sözleşmesi ile korunduğunu,
      -  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1, 3 ve 9 uncu maddelerine aykırılık bulunduğunu,
      -  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4/2 inci maddesinde yazılı “çevre düzeni plan kararlarının dikkate alınacağı” hükmü ile “korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanların OSB Yeri olarak incelemeye alınamayacağı” hükmünü,
      -  Seçimin, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’nde sayılan birçok koşula aykırı olduğunu,
      -  1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde sayılan “Koruma İlkelerine” uyulmadığını,
      -  Karacakoca ve Taşpınar Köylerine ait meraların, Bursa Batı OSB sınırları içine katılması ile 4342 sayılı Mera Kanuna aykırı davranıldığı ve bu iki köydeki hayvancılığın bitirildiğini,
      -  Kuzeyden esen hakim rüzgarlar nedeniyle Uluabat Gölü ve eko sisteminin zarar göreceğini,

      -  Bölgenin, Birinci Derece deprem kuşağında yer aldığını,
      -  Zeytinlik alanlarının zarar göreceği ve bu seçimin 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’a aykırı olduğunu,
      -  Taşpınar, Orhaniye ve İkizce köylerine, Bursa Valiliği, TOKİ ve KOTİYAK işbirliği ile kurulmak istenen Sanayi Sitesi için 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında yapılan “plan değişikliği ve Bursa Toprak Koruma Kurulu’nun “tarım dışı amaçlı kullanılabileceği” kararı ile “kamulaştırma”  işlemlerinin daha yeni iptal edilmiş olduğunu,

görmezden gelirler.

Sürece sadece, Nilüfer Belediyesinden itiraz gelir. Ancak bu itirazları dinlemek yerine, Nilüfer İlçesi sınırları içinde kalan arazi, Bursa Batı OSB alanı dışına çıkartılır.

Sonra da, tarım alanlarının başka amaçla kullanılmasını yasaklayan yasa hükümlerini dolanmak ve Yer Seçimi Komisyonu üyesi kurumların olumsuz görüşlerini engellemek için “kamu yararı” kararı alınır ve 14.08.2015 günü Karacabey İlçe sınırlarında kalan 837 ha alan için OSB yeri kesinleştirilir. Bursa Batı OSB adı da, “Bursa Teknoloji OSB” olarak değiştirilir.   

Ancak hiç kimsenin, sırf kolay ulaşım ve yüksek rant için ülkenin sulanabilir Mutlak Tarım Arazilerini sanayi alanına dönüştürmek gibi bir hakkı yoktur. Mutlak Tarım Arazilerinin amaç dışı kullanılmasını yasaklayan yasal düzenlemeler, herkes gibi sanayicileri de bağlar.

Gelecek kuşakların emaneti olan bu toprakları ve çevreyi korumak, Anayasanın 56. Maddesi uyarınca herkesin görevidir.    

Bu nedenle, Bursa Barosu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, DOĞADER ve bir kısım köylü adına, “yer seçimi” kararı ile dayanağı “kamu yararı” kararının iptali için 12.02.2016 günü “iptal” davası açılmış ve “yürütmenin durdurulması” istenmiştir.

Önceliğimiz, hukuka uygunluk ve tarım alanlarını korumaktır.

Bursa Ovasından sonra, Karacabey Ovasına göz diken sanayicilere izin vermeyecek ve hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bursa Barosu Başkanlığı                                          
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası                                
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası                        
DOĞADER

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23