AVUKAT GİRİŞİ

BURSA BAROSU GENÇ AVUKATLAR MERKEZİ  YÖNERGESİ


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
AMAÇ
Madde 1 Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nin  kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 

KAPSAM
Madde 2 Bu yönerge Bursa Barosuna kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatların meslek sorunlarının tespiti ve çözümü ile bu sorunların yönetim kurulu nezdinde tartışılmasının ve çözümünün sağlanması için gerekli temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.
 

DAYANAK
Madde 3 Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Bursa Barosu Yönetim Kurulu'nu kararı ile  hazırlanmıştır.
 

İKİNCİ KISIM
GENÇ AVUKATLAR MERKEZİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 

MERKEZİN AMACI
Madde 4
Merkezin amacı; Bursa Barosu'na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin  meslek sorunlarının tespiti ve çözümü ile bu sorunların yönetim kurulu nezdinde tartışılmasının ve çözümünün sağlanmasına yönelik gerekli temsilinin ve katılımının sağlanması için merkezin doğal üyesi olan avukatların mesleki faaliyetlerine yönelik sorunlarına yönelik çalışma ve raporlamalar yapmak bu konuların çözümü konusunda yönetime görüş bildirmek ; yönetim kurulundan münhasıran merkezin faaliyet amacına yönelik olarak eğitim , girişim , organizasyon yapılmasını talep etmek ; genç avukatların ve stajyerlerin yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlerine ilişkin tartışma ortamı oluşturmak ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması hususlarında baro yönetim kuruluna görüş sunmaktır.
 

ÜYELER
Madde 5

Bursa Barosu'na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz beş yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatlar ve ayrıca avukatlık stajını bitirip Bursa Barosu'na giriş aidatını ödeyerek kaydını yaptırıp ruhsatını bekleyen avukat adayları merkezin  doğal üyeleridir.
 

MERKEZİN GÖREVLERİ
Madde 6
a) Genç Avukatlar Merkezi 'nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,
b) Merkezin doğal üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,
c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,
e)Bu yönergenin 4.maddesinde yer alan amacı doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmesi
MERKEZİN  ORGANLARI
Madde 7
Genç Avukatlar Merkezi organları şunlardır;
a) Genç avukatlar merkezi
b) Yürütme Kurulu
 

GENÇ AVUKATLAR MERKEZİ
Madde 8
Görevi;
1. Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi'nin Yürütme Kurulunda temsil edilecek 3 üyesini seçmek,
2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Merkezi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.
3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü öneri kararlarını almak,
4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek
 

MERKEZİN  TOPLANTI USULLERİ
Madde 9
Seçimli Olağan Toplantı: Bursa Barosu genel kurulu ile yönetim kurulunun  seçimini takip eden ayın ikinci haftası Bursa Barosu Yönetim kurulunun kararı üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, yürütme kuruluna temsilci seçmek üzere toplanır.
Yönergenin yürürlülüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk seçimde  seçilecek yürütme kurulu üyelerinin görev süresi de Bursa Barosu yönetim kurulunun görev süresi bitiminde sona erer
2. Olağan Toplantı: Genç avukatlar merkezi yılda  bir kez madde 8'de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu tarafından yönetilir.
3. Olağanüstü Toplantı: Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Merkezi üyelerinin en az 1/10' inin yazılı talebi ve Bursa Barosu yönetim kurulunun kararı  ile olağanüstü olarak toplanır
 

SEÇİM  TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
Madde 10
Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı: Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Merkezi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın yapılır.
Toplantıya Bursa Barosu Yönetim kurulunca görevlendirilen yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
Adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirnecek olan Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezine ait 3  temsilci üye belirlenir.  
 

Madde 11
Olağan Toplantı görüşme ve karar yeter sayısı:
Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Gündemi Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi yürütme kurulu belirler ve toplantıyı yönetir.
Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır.
Oyların eşitliği halinde, yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
Gündeme doğal üyelerin isteği üzerine madde eklenebilir.

YÜRÜTME KURULU
Madde 12
Yürütme Kurulu   Genç avukatlar merkezin üyeleri arasından seçilen 3  üye ile yine yönetim kurulunca avukatlar hakları merkezi, meslekî gelişim komisyonu  ile cmk komisyonu üyeleri arasından öncelikli olarak 0-5 yaş kideme sahip olan avukatlar arasından seçilecek 3 üye ve yönetim kurulu üyeleri arasından en yeni kıdeme sahip 1 üyesi arasından görevlendirilen avukatlar olmak üzere toplam 7 kişi genç avukatlar merkezi  yürütme kurulunu oluşturur.  Kurul başkanı, kurul üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Kurul üyeleri gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Kurulun görev süresi Baro yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
 

Yürütme Kurulu'nun Görev Süresi:
Madde 13
Bursa Barosu Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu'nun görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
Bu süre içerisinde doğal üyelik şartları kaybedilse dahi yürütme kurulu başkanı ve yürütme kurulu üyeleri bir sonraki seçimli olağan toplantıya kadar görevlerinin başında kalırlar. Herhangi bir nedenle görevlerinin boşalması durumunda yönetim kurulunca avukat hakları merkezinden seçilecek üye ile boşalan üyelik doldurulur.
 

Madde 14
Yürütme Kurulu'nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetim Kurulun'ca Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu'nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilmesi mevcut şartlara göre değerlendirilir.
Yürütme Kurulu'nun Görevleri:
 

Madde 15
Genç Avukatlar Merkezi Yürütme Kurulu'nun  görevleri;
a) Kuruluş amacı doğrultusunda mesleki problemleri belirlemek, çözüm önerileri üretmek ve olağan toplantıları gerçekleştirmek,
b) Genç Avukatlar Merkezinin yılda  bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve merkez üyelerine duyurmak.
c) Genç Avukatlar Merkezinde alınan kararları yürütmek,
d) Genç Avukatlar Merkezi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,
e) Genç Avukatlar Merkezinin ve Bursa Barosu Yönetim Kurulu'nun vereceği görevleri yerine getirmek,
f) Görevin gerektirmesi halinde geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
h) Genç Avukatlar Merkezi olarak alınan tavsiye niteliğindeki kararları almak ve bu kararların görüşülmesi için Baro Yönetim Kuruluna iletmek.
i) Genç Avukatlar Merkezinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında ve gerekli gördüğü takdirde Baro Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,
j) Diğer Baroların genç avukatlara yönelik kurulmuş kurulları ile koordinasyonu sağlamak üzere çalışma yapmak ve aldığı önerileri Baro Yönetim Kurulu'na sunmak, toplantılara hangi üyenin katılacağı hususunda baro yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 

Giderlerin Karşılanması
Madde 16
Genç Avukat Merkezi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri uygun bulunursa Baro Yönetimince karşılanır.
 

Madde 17
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve komisyonlar çalışma yönergesi hükümleri uygulanır.
 

Madde 18
Bu yönerge hükümlerinin değiştirilmesi; Baro yönetim kurulunun yetkisinde olup merkezce ihtiyaç halinde salt çoğunlukla alacağı bir kararla değiştirilmesini istediği maddeleri baro yönetim kuruluna önerebilir.
 

GEÇİCİ MADDE

Bu yönergenin Baro yönetim kurulunca kabulü tarihinde görevde bulunan Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu görevlerine ilk  seçim  toplantısına kadar Genc Avukatlar Merkezi olarak devam etmekle birlikte bu yönergeye tabii olarak faaliyetlerini sürdürür.