AVUKAT GİRİŞİ

BURSA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres Hocaalizade Mah. Konakardı Sk. No:1 Heykel Osmangazi / Bursa
Telefon 0 224 223 28 230 224 223 51 29
Faks 0 224 223 49 21
Cep Hattı 0 533 439 15 79
 

Tanıtım

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu 06.04.1999 tarihinde kurulmuş ve İstanbul /barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun düzenlediği “Kadın Hakları Komisyonları Ağı”nı kurmayı amaçladıkları 20.03.1999 günü İstanbul'da yapılan “Demokratikleşme Yolunda Yasalarda Kadın Erkek Eşitliği ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar” konulu toplantıya katılarak çalışmalarına başlamıştır. Bu toplantı ile “Türkiye /baroları Kadın Hakları Komisyonları Ağı” oluşturulmasına, Bursa /barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak katılmıştır.

29.05.1999 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen, Kadın Hakları Komisyonları Ağı'nın Örgütlenmesi konulu toplantıya katılınmış ve bu toplantı ile de kısaca TÜBAKKOM (Türkiye /barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) olarak örgütlenme kararı alınmıştır.

Türkiye barolar Birliği Başkanlığı'nın 05.06.1999 tarih ve 3003 sayılı kararı;

“TBB Yönetim Kurulu'nun 05.06.1999 günlü toplantısında alınan karar ile TÜBAKKOM, Türkiye /barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak kabul edilmiştir..”

 

Amaç

  • TÜBAKKOM üyesi olan komisyonumuzun amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
  • Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığının korunması, Laiklik, Demokrasi, Eşitlik ve Kadının İnsan Hakları ortak paydasında birleşerek, yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olmaları ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalışmak;
  • Kanunlarımızda yer alan eşitliğe aykırı hükümlerin günümüz koşullarında ortaya çıkmış olan ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmesini sağlamak için güçlü bir baskı grubu oluşturmak;
  • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara karşı yapılan her  türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi ve uygulamada çeşitli kurumlarda kadınların başvuruları değerlendirilirken karşılaşılan önemsememe, aşağılama ve benzeri ayrımcı davranış biçiminin ortadan kaldırılması için çalışmak;
  • Hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini ülke çapında yaygınlaştırmak;
  • Demokrasinin temel ilkeleri olan kişiler arası ”eşitlik” ve “ayrımcılık yasağı” ilkelerinin yasalarda ve uygulamada yerleşmesinde etkili olmak;
  • Ülkemizin onayladığı başta BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi olmak üzere, uluslar arası taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak;
  • Barolar Kadın Hukuku Komisyonları üyeleri arasında dostluk ve bilgi alışverişini güçlendirmek, henüz Komisyonu kurulmamış olan /barolarda Komisyon kurulmasını özendirmek.”

 

 

 

BURSA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

1.BÖLÜM

Genel Hükümler:  

Merkezin Kuruluşu Amacı ve çalışma İlkeleri

1-KURULUŞ;

Madde 1: "Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi" Bursa Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

" Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu "  çalışmalarını artık " Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi " üzerinden yürütecektir.

2- DAYANAK:

Madde 2: Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesinin 2. fıkrasının 15. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

3- AMAÇ:

Madde 3: Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)nin amaçları doğrultusunda

a.       Kadınları her türlü şiddetten koruma, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve kovuşturmak;

b.      Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek kadın erkek eşitliğini teşvik etmek;

c.       Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı çerçeve, politikalar ve önlemler geliştirmek;

d.      Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini geliştirmek;

e.       Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve yasa koyuculara destek ve yardım sunmak,

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Sözleşmesindeki kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için; Ulusal ve Uluslararası Hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak,

Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışmalar yapmak,

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirgede tanımlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan ve merkeze başvuruda bulunan kadınlara hukuksal danışmanlık hizmetleri vermek,

Kadına dair başkaca uluslar arası sözleşmeler ve ulusal düzenlemeler çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

4-TEMEL İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

Madde 4 : Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

a) Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için, evrensel hukuk, insan ve kadın hakları kapsamında ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, eğitim ve atölye çalışması gibi etkinlikler yapmak,

b) Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı ile Cinsel Yönelim Ayrımcılığına ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

c) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Meslek Odaları, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleriyle işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak,

d) Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve şiddet gören kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti vermek,

e) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim seminerleri düzenlemek,

f) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

g) Kuruluş amaç ve alanları kapsamında Baro'nun verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

h) Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın hakları ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

5- ÇALIŞMA DÖNEMİ VE GÖREV SÜRELERİ:

Madde 5: Kadın Hakları Merkezi organları Baro seçimlerine paralel olarak 2 yıllık dönemler halinde oluşturulur, seçim yapılıncaya kadar organlar görevine devam eder.

6-MERKEZİN YAPILANMASI:

A) Koordinatör

Madde 6: Bursa  Barosu Yönetim Kurulu' nun kendi içinden belirlediği sorumlu üye Kadın Hakları Merkezinde koordinatör olarak görevlendirilir.

Koordinatörün görev ve yetkileri

Madde 7: Koordinatör, Kadın Haklan Merkezi ile Bursa Barosu Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Merkezi arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar ayrıca Kadın Haklan Merkezi' ni temsil eder.

B) Merkez Sorumlu Avukatı

Madde 8: Baro Yönetim Kurulu tarafından; Kadın Hakları Merkezi' nde sürekli danışmanlık hizmeti vermek, Kadın Hakları Merkezini temsil etmek, Merkeze başvuran şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlamak, gerektiğinde şiddet mağduru kadınlara Adli Yardım Bürosu' ndan acilen avukat atanmasını sağlamak, Adli Yardım Bürosu ile işbirliği içinde çalışmak, amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine etmek, tüm resmi kurumlar ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere kadın hakları alanında uzman ve meslek içi eğitime katılmış Adli Yardım Bürosu bünyesinden kadrolu bir avukat görevlendirilir. 

C) Merkez Üyeleri

Madde 9: Kadın Hakları Merkezi olağan Baro seçimlerine paralel olarak 2 yıllık dönem için merkezde görev almak isteyen gönüllü avukatlardan oluşur. Merkez üye sayı sınırlaması yoktur. Katılımcılık anlayışı çerçevesinde dileyen her avukat merkezin her zaman üyesi olabilir, üyelikten ayrılabilir, çalışmalara etkin olarak katılabilir.

Üyelik, Baro Başkanlığına verilecek bir dilekçe ile olur. Baro, üyeliklerin e-mail yahut başkaca yöntemlerle yapılabilmesini kararlaştırabilir.

Stajyer avukatlar da seçme ve seçilme dışında merkezin çalışmalarına katılabilirler.

Ancak merkez üyesi avukatlar başkan ve sekreter üye olarak seçilebilirler

D) Merkez Başkanı

Madde 10: Kadın Hakları Merkezi Başkanı Kadın Hakları merkezini temsil eder. Başkan  merkez üyeleri arasından seçimle belirlenir.

Başkanın görev ve yetkileri;

a) Kadın Hakları Merkezini temsil etmek,

b) Merkez amacının gerekli kıldığı tüm çalışmalarda, etkinlik, proje ve çalışma programlarını hazırlamak, bu programları Bursa Barosu Yönetim Kurulan sunmak ve yürütmek,

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının koordinasyonu sağlamak,

d) Her iki yılda bir çalışma raporunu hazırlamak,

E) Merkez Sekreteri

Madde 11: Kadın Hakları Merkezi Sekreteri merkez üyeleri tarafından seçimle belirlenir.

Sekreterin görev ve yetkileri:

a) Kadın Hakları Merkezinin toplantı çağrısını yapmak,

b)Toplantıları ve alınan kararları tutanağa bağlamak,

c) Toplantı hazirun listeleri, merkez kararlarını, üye listelerini Baro'da arşivlemek,

F) Yürütme Kurulu

Madde 12: Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü, Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Avukatı, Adli Yardım Bürosu Sorumlu Avukatı, Kadın Hakları Merkezi Başkanı ve Kadın Hakları Merkezi Sekreteri olmak üzere beş asil üyeden oluşur.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı ve sekreter merkez üyeleri arasından iki yıl süre için seçilirler.

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 13: Merkez Yürütme Kurulu, 4 maddede belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,  gerektiğinde alt çalışma gruplarının oluşturulması, gönüllü üye avukatlar ile stajyer avukatlar arasında merkez çalışmalarına yönelik görevlendirmelerin yapılması ve diğer görevleri yürütür.

Yürütme Kurulu ayda bir kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem sekreter üye tarafından tüm üyelere e-mail, kısa mesaj veya Baro vasıtası ile başkaca yollarla duyurulur. Toplantı öncesi hazirun listesi hazırlanır. Alınan kararlar bir tutanağa veya karar defterine yazılır.

7- GENEL ÜYE TOPLANTISI:

Madde 14 : Merkezde görev alan gönüllü avukatların katılımı ile iki ayda bir kez yapılır. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde de genel üye toplantısı yapılabilir.

Toplantıda sorunlar görüşülür, çözüm önerileri geliştirilir. Avukatlardan gelen sorun ve çözüm önerileri görüşülerek, Kadın Hakları Merkezi' nin görev ve çalışma alanına giren işler konusunda kararlar alınır.

Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, sekreter üye tarafından tüm üyelere e-mail, kısa mesaj yahut Baro vasıtası ile başkaca yollarla duyurulur.

Toplantı öncesi hazirun listesi hazırlanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir.

Kadın Hakları Merkezinin Baro'yu temsil sıfatı bulunmamaktadır. Merkezin yapılacak dış yazışmaları Baro Başkanlığı kanalı ile gerçekleştirilir. Merkez başkan ve üyelerinin bu sıfatları kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek İlke ve Kurallarına aykırı olarak kullanılamaz.

8- MERKEZ SEÇİMLERİ:

Madde 15: Baro olağan seçimleri sonrası Baro Yönetim Kurulu yahut Baro Başkanlığınca Kadın Hakları Merkezinin toplantı gün ve saati ile gündem , seçimli toplantı olduğu bilgisi ve son başvuru tarih ve saati ile genel bir duyuru yapılır. Bu duyuru Baro'nun internet sitesinde yahut Baro odalarında yapılabileceği gibi avukatların mevcut Baro levhalarında bildirdikleri e-maillerine veya telefonlarına kısa mesaj gönderilmek suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemlerden birinin tercih edilmesi, yeterli duyuru yapıldığı anlamına gelecektir.

Son başvuru tarihine göre düzenlenen genel üye listesi ile seçimler yapılır. Bu liste ile belirtilen gün ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin divan başkanlığında toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıda Kadın Hakları Merkezinin başkan ve sekreter üyesi seçilir.

Toplantı öncesi toplantıya katılanların imzasını içerir bir hazirun listesi düzenlenir.

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, toplantıda hazır bulunanlar arasından oyların sayımı, hazirun listelerinin düzenlenmesi ve tutanak düzenlenmesi için bir ya da birden fazla kişi katip üye olarak seçilebilir.

Kadın Hakları Merkezi başkanlığı ile sekreter üyeliğine  aday olanlar, seçim öncesi adaylıklarını divana yazılı yahut sözlü olarak bildirirler. Divan başkanlığınca oylamaya geçilmeden önce adaylara kendilerini tanıtmaları için söz verilir. Aday sayısının çokluğu gibi nedenlerle, adayların kendilerini tanıtmaları bir süre ile sınırlanabilir.

Seçim el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır. Her bir adayın aldığı oy tutanağa geçirilir. Adayların aldıkları oylar divan başkanınca toplantıda hazır bulunanlara duyurulur. Seçimi kazananlar açıklanır.

Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde mesleki kıdemi en çok olan aday seçilmiş sayılır. 

Merkez başkanının istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması durumunda yerine bir başka başkan seçimle belirlenir.

Seçilen sekreter üyesinin istifa yahut başkaca nedenlerle yerinin boşalması halinde yerine bir başka bir sekreter seçimle belirlenir.

Seçim zamanı ile Baro seçimlerinin tarihinin yakın olması halinde, Baro seçimleri sonrası yapılacak olan yeni merkez seçimlerine kadar yürütme kurulunun diğer üyeleri ile görev sürdürülür.

Seçimde aday hiç ya da yeteri kadar bulunmaması halinde durum sorumlu yönetim kurulu üyesince bir tutanakla Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Baro Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda yeni işlemler tesis edilir.

9-MESLEK İÇİ EĞİTİM:

 Madde 16 : Merkezde madde 2 ve 3 kapsamında çalışmak isteyen avukatlarla, Adli Yardım Uygulamasında " 6284 Sayılı Yasa " kapsamında görev alacak avukatlara yönelik olarak uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla belirli süre aralıklarında meslek içi eğitim seminerleri düzenlenir. Adli Yardım Bürosu' ndan görev alan meslektaşlarımız arasından ' 6284 Sayılı Yasa ' kapsamında görev almak isteyenlerin Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen seminerlere katılımı zorunludur.

10- MERKEZE YAPILACAK BAŞVURULARIN ŞEKLİ:

Madde 17 : Kadın Hakları Merkezi' ne başvurular doğrudan veya telefonla yapılır. Merkeze yapılan başvurulardan hukuki danışmanlık hizmeti dışında kalan ve Adli yardım istemini içeren başvurular, yapılan değerlendirme sonunda Adli Yardım Bürosu' na yönlendirilir.

11-STAJYER AVUKATLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ

Madde 18: Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde Kadın Hakları Merkezinde bu kapsamda görev yapmak üzere stajyer avukatlar  görevlendirilebilir.

12-PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Madde 19 : Kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle, başvuruların kadına karşı şiddet konusunda uzman bir psikolojik danışman huzurunda alınması hedeflenir. Psikolojik danışmanlık hususunda baro bu tür hizmetler veren kurumlarla işbirliği sağlamak amacı ile protokol yapar.

13-YÜRÜRLÜK :

Madde 20: Bu yönerge Bursa Barosu Yönetim Kurulu' nun kabulüyle yürürlüğe girer.

Geçici Madde : Kadın Hakları Merkezi' nin çalışmalarını yürütmek ve ilk genel üye toplantısını düzenlemek üzere 7. maddede belirtilen yürütme kurulunun seçileceği ilk genel üye toplantısı yapılıncaya kadar Baro Yönetim Kurulu' nca  Kadın Hakları Komisyonu üyeleri geçici yürütme kurulu olarak atanır.

14- YÜRÜTME:

Madde:21  Bu yönerge hükümlerini Bursa Barosu Yönetim Kurulu yürütür.