AVUKAT GİRİŞİ

Yürütme Kurulu

 

Zeki Kahraman
Hakan Fırat Aladağ
Türker Sarnık
Fikriye Merve Evin Kayrak
Selin İlkiz Öztürk

 

Üyeler

Av. Ahmet Can

Av. Ahmet Metin Dikici

Av. Akan Demir

Av. Ali Arabacı

Av. Ali Rıza Ataer

Av. Alper Altun

Av. Alptekin Aktalay

Av. Arda Aşık

Av. Aslı Evke Yetkin

Av. Atila Atik

Av. Ayça Akgün

Av. Aygül Güneş

Av. Aykut Cura

Av. Ayla Efe

Av. Aynur Çiğdem Ünel

Av. Ayşe Gonca Gülçin

Av. Bennar Aydoğdu

Av. Berkay Akkuş

Av. Bilge Yazıcı Sönmez

Av. Bilge Buz Aras

Av. Bilgehan Beyoğlu

Av. Bilgehan Yayık

Av. Cahit Kırkazak

Av. Cevdet Ulu

Av. Cumhur Özcan

Av. Çağlar Kıran

Av. Çiğdem Alnıak Aksoy

Av. Dilay Şenyüz Kuşoğlu

Av. Ebru Sarısaltık

Av. Edanur Şenyüz

Av. Ekrem Tekin

Av. Elif İrşad Mert

Av. Emincan Akbulut

Av. Eralp Atabek

Av. Fikri Akgün

Av. Fikri Tunç Keskin

Av. Fikriye Merve Evin Kayrak

Av. Gizem Berceste Olgun

Av. Göksel Özerkan

Av. Gülender Adıgüzel

Av. Gülsün Hatice Kıvanç

Av. Hakan Fırat Aladağ

Av. Halil Tomruk

Av. Halil Ağırgöl

Av. Halit Giray Ülker

Av. Hasan Nezih Şeker

Av. Hidayet Nalan Tüzel

Av. Hulusi Tığlıoğlu

Av. Hüseyin Bulun

Av. Hüseyin Emrah Uzun

Av. Hüsniye Altın Yeşil

Av. İlker Yılmaz

Av. İlker Kapusuzoğlu

Av. İlknur  Dinçyılmaz

Av. İrfan Koçak

Av. İsmail İşyapan

Av. İsmail İşel

Av. İzzet Boğa

Av. Kadriye Uysal

Av. Kahraman Çağrı Dede

Av. Kazım Gültekin

Av. Kemal Özgür Yetkin

Av. Kübra Bayrak

Av. Leman Elif Çavuşoğlu

Av. Mehmet Pehlivan

Av. Mehmet Türker

Av. Mehmet Murat Eryılmaz

Av. Metin Öztosun

Av. Meysun Güler

Av. Murat Özdemir

Av. Murat Kaya Kılıç

Av. Mustafa Koç

Av. Mustafa Nezih Sütçü

Av. Mustafa Tayfun Gündoğdu

Av. Mustafa Uğur Apaydın

Av. Müjde Kaya

Av. Naci Emre

Av. Naci Özçelik

Av. Nazmi Ağkuş

Av. Neslihan Aktosun

Av. Neşe Saygın

Av. Nevin Palacıoğlu Canbaz

Av. Nezaket Altun

Av. Nihat Arslan

Av. Nilgün Berk

Av. Okan Dursun

Av. Onur Yavuz

Av. Onur Özdiker

Av. Ömer Şerafettin Gökalp

Av. Özge Kaya

Av. Özgür Özcan

Av. Özlem Güneri

Av. Öztürk Yazici

Av. Said Atmanlıoğlu

Av. Seda Sümer

Av. Sefer Bülent Yaylalı

Av. Selin İlkiz Öztürk

Av. Sibel Özbudak

Av. Sungur Karaduman

Av. Süheyla Toppamuk

Av. Süleyman Nail Abay

Av. Şaban Cankat Taşkın

Av. Şerafettin İrmiş

Av. Şerafettin Tiryaki

Av. Şerafettin Yavuz

Av. Şeyda Şahin

Av. Şirin Alçı

Av. Türker Sarnık

Av. Uğur Aslan

Av. Ümit Emek Bursalı

Av. Ümit Özcan

Av. Volkan Yurttaş

Av. Yahya Şimşek

Av. Yasemin Reçber

Av. Yasemin Gülcan Bolatkale

Av. Yener Poroy

Av. Yıldırım Hacıoğlu

Av. Zeki Kahraman

Av. Zeki Altun

 

Merkezin Amaç ve Tanıtımı

Stajyer avukatların staja başlaması ile bitimine kadar geçen süre içinde stajın verimli ve faydalı bir şekilde yürütmelerini sağlamak, stajda karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, mesleğe hazırlamak, staj eğitim programının oluşturulması ve yürütülmesini kapsamaktadır. 
Temel amaç stajyer avukatı, avukatlık mesleğine hazırlamak, meslek ilke ve kuralları ağırlıklı olmak üzere program dahilinde diğer konu ve dersleri uygulamaya yönelik olarak vermektir. 
Staj komisyonu tarafından, stajyerlerin eğitiminin bir parçası olarak değişik konularda konferans ve sohbetler düzenlenmektedir.

 

BURSA BAROSU AVUKATLIK STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Birinci Bölüm

Konu ve Amaç

Madde 1:

Bu uyguluma yönergesi ; Bursa Barosu stajyerlerinin, stajlarının Avukatlık yasası , mevzuat , meslek ilkeleri ve kuralları ile Bursa Barosu Staj iç yönetmeliği çerçevesinde, amaca uygun ve verimli bir biçimde yapılmasını, stajyer eğitimine ilişkin esaslar ile staj komisyonu ve staj yürütme kurulunun ve ilgili oluşumların görev ve yetkilerini düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Bu uyguluma yönergesinin amacı; Avukatlık stajı sırasında hukuk bilgilerini çağdaş ve bilimsel yöntemler kullanarak somut olaylara uygulayabilen, bağımsız ve savunmayı yargılama faaliyeti içinde temsil edebilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, hukukun egemen olması için çaba gösteren, bilgi ve birikimlerini yaşama geçirebilen özgür ve bağımsız avukatların yetişmesi için olanakların sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2:

Bu Yönerge, Bursa Barosu nezdinde yapılacak avukatlık stajının yapılış amacı ile biçim ve yöntemlerinin belirlenmesini ve staj komisyonunun ve staj yürütme kurulunun görev ve yetkilerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3:

Bu yönerge Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği m.24 uyarınca Bursa Barosu Avukatlık Staj İç Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen

Danışman : Stajyer grup danışmanı avukatı,

Eğitimci : Staj eğitimi kapsamında toplu ders veren avukat

Kanun : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Kurul : Staj Komisyonu üyeleri arasından seçilen 5 kişilik Staj Yürütme Kurulu,

Komisyon :Staj Komisyonu,

Stajyer : Stajyer Avukatı,

Temsilci : Stajyer Avukat Temsilcisi,

Yönetim : Bursa Barosu Yönetim Kurulu,

Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği

Toplu Çalışma : Eğtimciler tarafından verilen hukuki ve mesleki eğitimi

Bireysel Çalışma : Danışmanlar tarafından verilecek mesleki eğitim ve çalışmaları

ifade eder.

İkinci Bölüm

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu

Madde 5:

Staj Komisyonu, staj komisyonunda yer almak için başvuruda bulunanlar ile Bursa Barosu levhasına kayıtlı avukatlar, eğitimci avukatlar ve stajyer avukat temsilcilerine arasından Yönetim kurulunca seçilen asgari 25 üyeden oluşur. Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sorumlu yönetim kurulu üyeleri komisyonun doğal üyesidir.

Komisyon çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek, Kurul tarafından verilen görevlerini yerine getirmek üzere stajyer avukat temsilcileri komisyon üyesi olarak kabul edilir. Stajyer avukat temsilcileri, temsilcilik sıfatını kaybetmeleri halinde komisyon üyelikleri düşer.

Komisyon gerekli gördüğünde toplanır. Bu toplantılarda staj eğitimi ve programı ile ve staj konuları ile ilgili konular hakkında istişari kararları alır. Komisyon kararları, Kurul tarafından rapor edilerek Yönetiminin görüşüne sunulur.

Komisyon kararları karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Stajyer avukat temsilcileri oy kullanamazlar

Staj Yürütme Kurulu

Madde 6:

Staj Yürütme Kurulu, Komisyon üyeleri arasından seçilen 5 üyeden oluşur.

Kurul üyeleri, Yönetim Başkanlık Divanı tarafından toplantıya çağrılan Komisyon üyeleri arasından 5 asil, 2 yedek üyenin seçimi ile oluşur. Kurul başkanı, Kurul üyeleri arasından Yönetim tarafından belirlenir.

Kurul üyeleri staj eğitimi müddetince olağan olarak ayda en iki kez ve gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Karar yeter sayısı için salt çoğunluk aranır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.Kurul toplantılarına stajyer avukat temsilcileri de kurul tarafından çağırılabilir katılabilir, görüş ve öneride bulunabilir ancak oy kullanamazlar.

Madde 7 Kurulun Görevleri;

h)Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulamasını izlemek,

i)Stajyer avukat hakkında karar vermek üzere gerektiğinde Yönetime rapor sunmak,

j)Staj Danışmanlarıyla koordineli çalışmak, danışman atamaları için Yönetime öneride bulunmak, danışmanlara stajyla ilgili tavsiyelerde bulunmak.

k)Staj eğitim çalışmalarını takip etmek,

l)Stajyerlerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek çözüm üretmek,

m)Yönetmelikte veya yönetimce verilen diğer işleri yapmak

n)Eğitimde görev alanlarla birlikte gerektiğinde toplanarak eğitim konuları hakkında değerlendirmeler yapmak,

Yürütme Kurulu, Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından dolayı Baro Yönetimine karşı sorumludur.

Yönetmelik ve yönergedeki yükümlülükleri yerine getirmeyen staj yürütme kurulu yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir. Bu durumda işbu yönergenin 5. ve 6. Maddesindeki usulle komisyon ve kurul secimi yenilenebilir. Seçim yapılana kadar kurulun görevleri stajdan sorumlu yönetim kurulu üyeleri tarafından yerine getirir.

Üçüncü Bölüm

Staj Eğitimi

Staj Eğitim Programı

Madde 8 :

Staj eğitimi, stajyerin mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacı ile Kurul tarafından hazırlanan program çerçevesinde teorik ve pratik dersleri, faaliyet ve etkinlikleri kapsar.

Staj eğitim programı, asgari 120 saat olarak programlanır. Program kapsamında 60 saat hukuki ve 60 saat mesleki ilke ve kurallar ile uygulamaları hakkında eğitim verilir. Mesleki ilke ve kural eğitimi derslerinin en az yarısı danışmanlar tarafından ders verilir. Stajyerlere zorunlu tutulan mesleki ve hukuki seminer, panel konferanslarda eğim süresine dahil edilir

Staj eğitim programı, Kurul tarafından hazırlanarak Aralık ayında Yönetim onayına sunulur. Yönetim tarafından program incelenerek ilan edilir.

İlan edilen programın takibi ve teşekkülü, eğitmenlerin ve dersliklerin belirlenmesi Kurul tarafından yapılır. Kurul tarafından staj eğitim programının gruplar halinde yapılmasına karar verilebilir.

Staj eğitimi Ocak ayında başlar ve en geç Haziran ayının son haftası tamamlanır.

Danışmanlar tarafından staj eğitimi programı kapsamında avukatlık hukuku, disiplin hukuku, baro yönetim ve idaresi, muhasebe bilgisi, vekil-müvekkil ilişkileri, resmi yazışma pratiği, hukuk yargılaması uygulamaları ve teamüller ile ceza yargılaması uygulamaları ve teamülleri, müzakere teknikleri gibi mesleki bilgi ve tecrübeyi arttırıcı konularda eğitim verilir. Danışmanlar bu eğitimleri verirken Baroya kayıtlı avukatlardan yararlanabilir. Danışmanlar Baro dışından da yararlanmak istedikleri kişileri ise staj yürütme kurulunun tavsiyesi ile yönetimin onayına sunar.

Staj Bitirme Tezi/ Kurgusal Duruşma

Madde 9 :

Staj bitirme tezi ; Stajyer tarafından, mesleki konulara ilişkin yapılan çalışmalardan oluşur. Stajyer tarafından hazırlanan dosya, staj bitiminden en az 30 gün önce kurula teslim edilir.

Kurul tarafından staj tezi yerine kurgusal duruşma uygulamasına karar verebilir.

Staj bitirme tezi, kurgusal duruşma uygulaması veya makaleye ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Bu hususlar yönetim onayına sunulur.

Danışman Sistemi

Madde 10 :

Yönetim tarafından Komisyon ve kurul üyeleri , Staj eğitim merkezi mevcut ve geçmiş dönem eğitimcileri ile Baroya kayıtlı avukatlardan asgari 20 stajyer avukata danışmanlık yapmak üzere yeterli sayıda avukat görevlendirilir. Görevlendirme kararında Danışman avukatın yükümlü olduğu stajyerlere ait hüviyet ve sicil bilgilerine yer verilir.

Danışman avukat, yanında staj yapılan avukattan farklı olarak stajyerin; Staj eğitim merkezinde verilecek olan mesleki derslerin yarısını bu yönergenin 8.md.sinde belirtildiği üzere ya kendi ya da aracılık edeceği avukatlar tarafından stajyere verilmesini sağlar.

Stajyerlerin meslek pratiği kazanma, staj sürecinde karşılaştığı problemlerin çözümü konularında danışmanlık yapar. Stajyer ile Kurul ve Yönetim arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde yürümesi, staj eğitiminin günün ihtiyaçları karşılaması için çalışmalar yapar.

Yanında staj yapılan avukatın yükümlülükleri ve sorumlulukları saklıdır.

 

Staj Tezi/KURGUSAL DURUŞMA

Staj Tezi

Madde 11 :

Staj tezi, stajyer tarafından hazırlanan dilekçeler ve makalelerden oluşan dosyayı ifade eder. Staj tezi dosyasında

Hukuk Dosyası Ceza Dosyası

1. Dava Dilekçesi

2. Cevap Dilekçesi

3. Cevaba Cevap Dilekçesi

4. İkinci Cevap Dilekçesi

5. Bilirkişi Raporu

6. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

7. Mahkeme İlamı

8. İcra Takip Talebi

9. Haciz Tutanağı

10. İhtarname

11. Sözleşme

 

1. Şikayet Dilekçesi

2. İddianame

3. Katılma Dilekçesi

4. Savunma Dilekçesi

5. Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

6. Mahkeme İlamı

7. Kanun Yoluna Başvuru Dilekçesi

8. Tebliğnameye Cevap/İtiraz Dilekçesi

9. İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

10. Müddetname

Dilekçe örnekleri ile birlikte 2500-3000 kelime aralığında bilgi notu veya makale yer alır.

KURGUSAL (FARAZİ) DURUŞMA

MADDE 12 - Kurul tarafından staj tezi olarak kurgusal duruşma uygulamasına karar verilmesi halinde, kurgusal duruşma uygulaması çalışmaları dosyaya eklenir ve bu çalışmalar staj tezi yerine geçer

Kurgusal “ 'farazi duruşma “ şartları aşağıdaki gibidir.

I. ÇALIŞMA KOŞULLARI

A. "Farazi Dava ve Duruşma Çalışması – Kurulun teklifi ile Bursa Barosu Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilecektir.

B. Çalışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olmalı ve Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin belirtilen adresine yapılmalıdır.

C. Yarışma konusu ile ilgili hukuki sorunlar, olaydaki mevcut verilere göre çözümlenmelidir. Bu nedenle bu verilerle bağlantılı olmayan bir veri veya delilin olaya ilave edilmemesi gerekir.

II. GRUPLAR VE DOSYALAR

A. Çalışma gruplarının yazılı başvurularında grup üyelerinin tamamının imzası olması esastır. Her grup bir irtibat görevlisi seçmek durumundadır. Grup, bu görevliye veya bu adrese yapılan bildirimlerden haberdar olmadığını ileri süremez.

B. 10 ile 12'şer kişilik grup üyelerinin isimleri, telefonları ve elektronik posta adresleri ile grup irtibat görevlisi ve adresine ilişkin bilgiler de grup kaydı esnasında sunulmalıdır. Kayıt sırasında gruba bir numara verilir ve gruplar tüm işlemlerini bu numara üzerinden gerçekleştirirler.

C. Çalışma yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşur.

D. Her bir grup ; ceza çalışması için iddia ve savunma dilekçesi olmak üzere iki dosya; hukuk çalışması için dava dilekçesi ve cevap dilekçesi olmak üzere iki dosya hazırlayacaklardır.

Hazırlanacak dosyalar A4 kâğıda, kenar boşlukları 2.5 olarak Türkçe karakterlerle yazılacaktır. Karakter büyüklüğü 12 pt. olacak ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı bırakılacaktır (1.5 satır aralığı, dipnotlar için zorunlu değildir). Hazırlanan her bir dosyanın sayfa sayısı 20'yi geçmemelidir (2 sayfayı aşmayacak dilekçe planı, 2 sayfayı aşmayacak kaynakça, sayfa sınırlaması kapsamı dışındadır).

E. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş bile olsa Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normları dilekçelerinde kullanabilirler.

III. ÇALIŞMA DOSYALARININ TESLİMİ

Dosyalar 3 nüsha olarak aynı renk (Ceza için, iddia ve savunma dilekçeleri farklı renklerde; hukuk için dava ve cevap dilekçeleri farklı renklerde) kapaklı dosya olarak düzenlenmelidir.

Dilekçelerin sağ üst köşesinde grup numarası verilmeli, ayrıca dilekçeler iddia: İ, savunma: S, dava: D, cevap: C harfleriyle kodlanmalıdır. Gruplar çalışmalarını, hem yazılı ve grup üyeleri tarafından imzalı dosyalar halinde sunacaklardır.

Dilekçelerin ve çalışmayla ilgili diğer verilerin yayınlanması, çalışma sonucunun açıklanmasından itibaren bir yıl süreyle Bursa Barosu'na aittir. Bu süre sonuna kadar yayınlanmayan veriler, hak sahiplerince değerlendirilebilir.

IV. YAZILI AŞAMA

Değerlendirme Kurulu, katılan dosyalar üzerinde inceleme yapar. Her takım 50 ile 100 puan arasında puanlanır. Temel puan Değerlendirme Kurulunun verdiği puanların hakem sayısına bölünmesinden elde edilen puandan varsa ceza puanlarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları dilekçe puanını aşamaz. Çalışmaya katılacak grup sayısı kural olarak 16 hukuk, 16 ceza olmak üzere 32 olarak belirlenmiştir. Çalışma Kurulu bu sayıyı arttırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir.

V. EŞLEŞME VE SÖZLÜ AŞAMA (DURUŞMA AŞAMASI)

A. Eşleşme, sözlü öncesi aşamadır.

B. Sözlü aşamada, Çalışma Kurulu üyelerinin tamamının salonda bulunması bir zorunluluktur. Çalışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvellerini Değerlendirme Kurulu'ndan teslim alır.

C. Çalışma gruplarının hangisinin davalı, hangisinin davacı, hangisinin savunma, hangisinin iddia tarafı adına çalışmaya katılacağı kura ile belirlenir.

D. Bu aşama sonunda Puanlama Çizelgesindeki esaslara göre, karşılaşan takımlara puanları verilir.

E. Sözlü aşama duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ilkeler ile iç hukukumuzdaki hukuki tüm normlar ve Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normlar bu aşamada kullanılır. Yarışma kurallarıyla belirlenmiş alanlarda yarışma kuralları öncelikli olarak uygulanır.

F. Her grubun yazılı çalışmalarını sunmaları için 20'şer dakikalık süresi vardır. Değerlendirme Kurulu bu süre içerisinde gruplara soru yöneltemez. İki taraf da sunumlarını bitirdikten sonra soru-cevap bölümüne geçilir. Çalışma grupları bu süreleri tek veya birden fazla grup üyesi ile kullanabilir.

G. Sözlü aşamada gruplar, dosyalarında belirtmedikleri hususları dile getiremezler.

H. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme kararlarından ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz.

VI. PUANLAMA

A. Yazılı aşama puanı Değerlendirme Kurulu tarafından verilir ve bu puan yarışma sonuna kadar açıklanmaz.

B. Çalışmanın her aşamasında puanlama puanlama kurallarına göre hazırlanan çizelgeye göre yapılır. Değerlendirme Kurulu bu puanlama cetveli üzerinden gruplara puan verir.

C. Gruplar yazılı aşamada hukuk bilgisi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık ve sorulan sorulara verilen cevaplardaki doğruluk ve çabukluklarına göre değerlendirilirler.

D. Puanlamada her aşamanın puanları sözlü puanının %70, yazılı aşama puanının %30 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir.

 

Stajyer Avukatın Yükümlülükleri

Madde 13 :

Stajyer, avukatın yardımcısıdır. Bu konuda yardımcıdan beklenen çaba ve özeni göstermek zorundadır. Stajyer bu bölümdeki stajı süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, duruşmalara avukatla birlikte girmek, avukat tarafından verilen mesleki işleri yapmak dava evraklarını düzenlemek zorundadır.

Bunun dışında stajyer, Yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek; Staj eğitim çalışmalarının tümüne katılmak; Staj tezi , kurgusal duruşma veya ikame çalışmaları hazırlamak ve sunmak; Danışman veya kurul tarafından staj eğitimi kapsamında verilen görev, ödev ve çalışmaları yerine getirmek, talimatlarına uymak ile yükümlüdür.

Stajyer, staj sırasında öğrendiği tüm sırları ve bilgileri meslek sırrı olarak saklar. Aksi takdirde stajyer hakkında Yönetmelik m.32 uyarınca işlem yapılır.

Stajyer Avukatın Hakları

Madde 14 :

Stajyer büroda, gizlilik yükümlülüğü içinde, dosyaları inceleyebilir, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinebilir.

Yanında staj yapılan Avukat tarafından, Yönetmelik m.17 hükümlerine aykırı davranılması, mesleki faaliyetlerde bulunmak için gerekli mekan ve imkanların bulunmaması, kötü muamelede bulunulması ve benzeri durumlarda, Danışman tarafından imzalı dilekçe ile staj yerinin değiştirilmesini Baro Başkanından talep edebilir.

Yanında Staj Yapılan Avukatın Yükümlülükleri

Madde 15:

Avukat yanında staja başlaması sırasında, eğitim programı avukata tebliğ edilir. Stajyerin, staj eğitimine kesintisiz katılımını sağlanması istenir.

Yanında staj yapılan avukat, stajyerini hukukun üstünlüğü ilkesine, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilecek nitelikte, bağımsız bir avukat olarak yetişmesini sağlamakla yükümlüdür.

Avukat, stajyerinin Baro eğitim çalışmalarına katılmasını sağlamak zorundadır.

Avukat yanında staja başlamak ile birlikte baro başkanı tarafından hazırlanan staj yönetmeliği hükümlerini hatırlatan bir yazı imza karşılığı avukata tebliğ edilir.

Stajyer Avukat Temsilcileri

Madde 16:

Stajyer Avukat Temsilcileri, staj eğitiminin başladığı ayın ilk haftası içinde Stajyer Avukat Temsilcisi seçimi yapılır.

Stajyer Avukat Temsilcisi seçimi tüm stajyer avukatların katılımı, Baro staj temsilcisi gözetiminde, gizli oy açık tasnif ile seçilir. Her 50 stajyere 1 temsilci olmak üzere belirlenir. Küsuratlar tama tamamlanır.

Staj Bitimi

Madde 16:

Yönetim, stajyer hakkında değerlendirmesini, Kurul tarafından sunulan staj dosyası üzerinden yapar. Staj dosyası içerisinde, staj bitirme tezi veya farazi (kurgusal dava) katılma belgesi, staj raporu ve Yönetmelik m.20 uyarınca hazırlanan raporlar yer alır. Yönetim staj dosyası hakkında Yönetmelik m.32 uyarınca işlem yapar.

Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılması

Madde 17:

Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder.

Yönetim tarafından gerek görülmesi halinde stajyer görüşmeye çağrılır ve görüşme neticesinde karar verilir.

Madde 18:

Stajyerler, staj süresince yasa ile belirlenen ve TBB tarafından avukatlar için tespit edilen kıyafetlerle görev yapmak ve meslek onuruna yaraşır biçimde davranmak zorundadır.

Yürütme

Madde 19 :

İşbu yönerge Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 20

İşbu iç YÖNERGE , Bursa Barosu Yönetim Kurulu 13/12/2018 tarih ve 10/41-c sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.