AVUKAT GİRİŞİ

Avukatın Görev ve Sorumlulukları

Adli Yardım Bürosunca Görevlendirilen Avukatın Görev Ve Sorumlulukları

 

İşe Başlama Yükümlülüğü

Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.(Adli Yardım Yönetmeliği 6/b-1)

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.(Adli Yardım Yönetmeliği 6/b-2) Baromuz Adli Yardım Bürosunda başvuru sahibine görev yazısının bir örneği verilirken imzalatılan tutanak gereği başvuru sahibi 15 gün içinde gerekli bilgi, belge, masraf ve vekaletname ile görevli avukata müracaat etmezse görevli avukatın görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde görevi iade etmesi gerekmektedir.

Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali

Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/d)

İşi Takip Zorunluluğu

Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.(Adli Yardım Yönetmeliği 6/e)

Bu sebeple davanın takibi görev kapsamında iken kararın icrası görev kapsamında değildir. Ayrı bir başvuru ve görevlendirme gerektirir.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/f)

Ücrete hak kazanma ve ödenecek ücret

Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödenir. (Adli Yardım Yönetmeliği 7/1)

Göreve başlanıldığı aşağıda yazılı belgelerden birisi ile belgelendiğinde mahkeme ve dosya numarasının da belli olması koşulu ile ücrete hak kazanılır.

  1. Yeni açılacak davalarda dava dilekçesi örneği,
  2. Tevzi formu ya da tensip zaptı,
  3. Açılmış davalarda görevli avukatın adının geçtiği duruşma zaptı, 
  4. Dosyaya vekaletin ibraz edildiğine dair havaleli dilekçe örneği,
  5. İcra dosyalarında İcra Müdürlüğü onaylı takip talebi örneği.
Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

Görevli avukatın herhangi bir sebeple görevi iade etmek istemesi halinde haklı nedenin takdiri Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Görevi iade sebeplerine ilişkin dilekçe Adli Yardım Bürosu Sorumlu Avukatı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur ve gerekli karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Görev konusu iş ile ilgili olarak başka bir avukatın yetkilendirilememesi

Avukatlık Yasası Yönetmeliği'nin 18/4. maddesine göre; "Baro tarafından adli yardımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki veremez, bu konuda yetki baroya aittir." Bu nedenle, görev konusu iş ile ilgili başka bir avukatın yetkilendirilmesi söz konusu değildir.