AVUKAT GİRİŞİ

Adli Yardım Başvurularının Değerlendirme Esasları

Adli yardım Bürosu'na yapılan başvurular haftalık olarak sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve Adli Yardım Bürosu Koordinatör Avukatının katılımı ile yapılan toplantıda değerlendirilir ve kabul ya da redde ilişkin gerekli karar verilir.

Bu inceleme yapılırken,her başvuru müstakil olarak değerlendirilir. Başvuru sırasındaki bilgi, belge ve beyanları doğrultusunda, kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına ve adli yardıma konu isteminde haklı olduğuna ilişkin kanaat hasıl olan başvuru sahipleri adli yardımdan yararlandırılmaktadır.

Kabul edilen başvurular için, Adli Yardım Görevli Avukat listesinden faaliyet alan tercihi de gözetilmek sureti ile, görevlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibine görevli avukatın adres ve telefon numarası ile görevlendirme yazısının bir örneği elden verilerek, kendisine, 15 gün içinde gerekli bilgi, belge, görevlendirme yazısı ve masraflarla birlikte görevli avukata başvurmaması halinde talebinden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin bir tutanak imzalatılmaktadır.

Talebi reddedilen başvuru sahiplerine, gerekçeli ve 10 gün içinde Baro Başkanı nezdinde itiraz hakkı olduğunu bildiren karar elden ya da posta yolu ile tebliğ edilmektedir. İtiraz üzerine Baro Başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde talep ret edilmiş sayılır.

Yargılama giderlerini karşılama imkanı bulunmayan başvuru sahipleri için HMK 334-340 maddeleri gereğince görevli avukat tarafından adli yardım talebinde bulunulmakta, bu taleplerin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde adli yardım talebi reddedilebilir. Ancak yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde Baro Yönetim Kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanması yoluna gidilmektedir.