AVUKAT GİRİŞİ

CMK Avukatlık Ücret Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince

Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin

2019 Yılı Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi 31 Aralık 2018 gün ve 30647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Aralık 2018 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30647

TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ

Amaç 
MADDE 1

(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2

(1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır. 

Dayanak
MADDE 3

(1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Tarife
MADDE 4

(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL, 
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 539 TL, 
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL, 
d) Çocuk mahkemeleri: 
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL, 
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
f) Kanun yolları mahkemeleri: 
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.065 TL, 
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.199 TL, 
ödenir. 

Yürürlük
MADDE 5
(1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.