AVUKAT GİRİŞİ

CMK Talimat Ödemeleri İle İlgili Açıklama Ve Formlar

Cmk Talimat Evrakları Hazırlanırken Uyulması Gereken Hususlar

 

CMK'da müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın CMK gereği yapılan TALİMAT görevlendirmelerine ait ödemelerin düzenli,doğru yapılabilmesi,zaman kaybının önlenmesi için aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat edilmesini,CMK evraklarının belirtilen hususlara göre Baro Başkanlığına teslim edilmesini rica ederiz.


Bilindiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına göndermiş olduğu 10.07.2007 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.05.-659-86-2007/36814 sayılı “İstinabe yoluyla alınan ifadelerde görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekillerin ücretlerinin ödenmesi” konulu görüşünde ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.12.2009 tarih ve B.03.0.SGB.0.00.00.08/975/2765 sayılı “Talimat Evrakının Ödeme Yeri Hakkında” konulu görüşlerinde açıkça belirtildiği üzere talimat görevlendirmelerine ait ödemelerin hukuki yardımın yapıldığı yer dışında soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığının düzenleyeceği ödeme emrine istinaden yapılması gerekmektedir.

Bu sebeple;

  1. Soruşturma evresine ait talimat evraklarında,talimatı gönderen Savcılık ve soruşturma numarasının(Örnek: Milas Cumhuriyet Başsavcılığı 2014/….Soruşturma numaralı dosyası) evraklara mutlaka yazılması
  2. Kovuşturma evresine ait talimat evraklarında,talimatı gönderen mahkeme ve esas numarasının(Örnek: Antalya 2.Çocuk Mahkemesi 2014/…..Esas sayılı dosyası) evraklara mutlaka yazılması
  3. Soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı (makbuzun kesileceği) yer Cumhuriyet Başsavcılığının Vergi Numarası ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi bilgilerinin mutlaka eklenmesi 
  4. gerekmektedir.

Evraklar her görevlendirme için ayrı ayrı olmak üzere,aşağıda belirtildiği şekilde ve sıralamada hazırlanacaktır.

  1. Yetki belgesi
  2. İfade ya da duruşma tutanağı (Islak imzalı değilse,aslı gibidir olarak onaylanacak)
  3. Görevlendirme sonuç raporu
  4. Ödeme listesi (Toplu Hesaplanmış Ödeme Raporu)
  5. Sigortalı çalışan avukatlar için muvafakatname (EK 2)
  6. Savcılığa hitaben yazılmış dilekçe (EK 1)